Кариери

[ Дата: 07.05.2024 ] 

О Б Я В Л Е В Н И Е

О Б Щ И Н А   С Т Р А Л Д Ж А

ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда; чл. 8, ал. 5 от Закон за закрила и развитие на културата и във връзка с чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № З-304 от 07.05.2024г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

„ДИРЕКТОР“ на – Общински исторически музей – гр. Стралджа

Приложения:
Заявление.doc
Обявление.pdf

[ Дата: 17.07.2023 ] 

Валидно до: четвъртък, 27.07.2023г., 17:00

 О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

На основание чл. 10а, ал. 1, ал. 2  от Закона за държавния служител (ЗДСл ),  чл. 13, ал. 1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № З-530/17.07.2023г. на кмета на община Стралджа

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността:
Началник на отдел „Местни приходи“, специализирана администрация, Община Стралджа

Приложения:
Дата на качване 30.08.2023 г.
Класиране.pdf
Дата на качване 21.08.2023 г.
Протокол
Дата на качване 03.08.2023 г.
Списък на допуснатите кандидати

ДЕКЛАРАЦИЯ.doc
Заявление по чл. 17, ал. 2.docx
Обявление конкурс.pdf

[ Дата: 20.12.2022 ] 

Валидно до: петък, 30.12.2022г., 17:00

 О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

На основание чл. 10, ал.2 и чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител (ЗДСл ) във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № З-1034/19.12.2022г. на кмета на община Стралджа

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността:
Финансов контрольор в Общинска администрация – Община Стралджа по заместване

Приложения:
Дата на качване 27.01.2023 г.
Класиране.pdf
Дата на качване 18.01.2023 г.
Протокол.pdf
Дата на качване 6.01.2023 г.
Списък на допуснатите кандидати.pdf

Обявление конкурс.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ.doc
Заявление по чл. 17, ал. 2.docx

[ Дата: 29.08.2022 ] 

Валидно до: четвъртък, 08.09.2022г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   С Т Р А Л Д Ж А

ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от ЗДСл, чл. 13, ал. 1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № З-660/25.08.2022г. на кмета на община Стралджа

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността:

началник на отдел „Хуманитарни дейности“, специализирана администрация, Община Стралджа

Приложения:
Дата на качване 12.10.2022 г.
Класиране.pdf
Дата на качване 04.10.2022 г.
Система за определяне резултати от конкурса.pdf
Дата на качване 15.09.2022 г.
Списък на допуснатите кандидати.pdf

Обявление конкурс.pdf
Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс.doc
Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1.doc

[ Дата: 17.03.2022 ] 

Валидно до: понеделник,  28.03.2022г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А

ул. „Хемус” №12  тел. 04761/64-64

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от ЗДСл, чл. 13, ал. 1 и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № З-186/16.03.2022г. на кмета на община Стралджа 

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

             За длъжността:             

началник на отдел „Икономическа дейност и общинска собственост“, специализирана администрация, Община Стралджа

Приложения:
обява конкурс ИДОС.pdf
Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс.doc
Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1.doc
Дата на качване 4.04.2022 г.
Списък на допуснатите кандидати.pdf
Дата на качване 13.04.2022 г.
Система за определяне резултати от конкурса.pdf
Дата на качване 19.04.2022 г.
Класиране.pdf

[ Дата: 20.07.2021 ] 

Препис-извлечени на протокол конкурс

Приложения:
Препис-извлечени на протокол конкурс.pdf

[ Дата: 28.06.2021 ] 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността главен вътрешен одитор.

Приложения:
Списък.pdf

[ Дата: 22.06.2021 ] 

Препис-извлечени на протокол конкурс

Приложения:
Препис-извлечени на протокол конкурс.pdf

[ Дата: 8.06.2021 ] Обявление

Валидно до: понеделник, 21.06.2021г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), и чл.13, ал.1 с чл. 14,  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № З-446/07.06.2021г. на Кмета на Община Стралджа,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на длъжността „Главен вътрешен одитор“ в Звено за вътрешен одит, общинска администрация Стралджа при следните условия.

Приложения:
обявление.pdf

[ Дата: 4.06.2021 ] 

Препис-извлечение от протокол – списък на допуснати кандидати за длъжността Началник на отдел ,,Териториално-селищно устройство, екология и проекти“ специализирана администрация Стралджа.

Приложения:
Препис-извлечение.pdf

[ Дата: 19.05.2021 ] О Б Я В Л Е Н И Е

Валидно до: петък, 28.05.2021г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), и чл.13, ал.1 с чл. 14,  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № З-350/19.05.2021г. на Кмета на Община Стралджа,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на длъжността Началник на отдел ,,Териториално-селищно устройство, екология и проекти“ специализирана администрация Стралджа при следните условия .

 

Приложения:
Обявление.pdf

[ Дата: 17.09.2020 ] О Б Я В Л Е Н И Е

За длъжността:
Директор на „ Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост ” – с. Маленово

Приложения:
Препис протокол.doc
препис протокол ДПЛУИ.doc
Обява конкурс ДПЛУИ.doc

[ Дата:23.03.2020 ] 

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността юрисконсулт отдел „АПИО“

Приложения:
препис протокол.doc

Дата: 5.03.2020 

Валидно до: понеделник, 16.03.2020г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Приложения:
обява конкурс ЮРИСТ.pdf
Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс (3).docf
Примерна Декларация за участие в конкурс чл. 17.doc; ал.3.doc; т 1.doc

Дата: 13.09.2019 ➪ О Б Я В Л Е Н И Е

Валидно до: вторник, 24.09.2019г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № З-631/12.09.2019г. на Кмета на Община Стралджа,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на длъжността юрисконсулт на Община Стралджа, отдел ,,Административно правно и информационно обслужване“, Общинска администрация Стралджа при следните условия .

Приложения:
Обявление конкурс.pdf
Заповед.pdf

Дата: 31.05.2019 ➪ Протокол

Препис-извлечение от протокол от провесен конкурс за заемане на длъжността Главен архитект

Приложения:
Protokol.pdf

Дата: 17.05.2019 ➪ Протокол

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен архитект

Приложения:
препис протокол арх.doc

Дата: 9.04.2019 ➪ О Б Я В Л Е Н И Е

Валидно: до 08.05.2019г. вкл.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А

Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във вр. с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и заповед №З-231/08.04.2019г. на кмета на Община Стралджа.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за заемане по трудово правоотношение на длъжността

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

по длъжностното разписание и структурата на общинска администрация Община Стралджа, дефинирана в чл. 7, ал. 12 от НПКДА, на ред 132 от класификатора на длъжностите в администрацията, ниво 6, ръководно ниво 6Б, с наименование „Главен архитект в общинска администрация с население до 50 000″, при следните условия:

Приложения:
OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.doc

Дата: 25.02.2019 ➪ О Б Я В Л Е Н И Е

Община Стралджа в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 2020 приоритетна ос 2 « Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», процедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие на социалното предприемачество», между Министерство на труда и социалната политика и Община Стралджа за изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, Община Стралджа-с нови сили напред”

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
За длъжност :
Работник озеленяване – код по НКПД: 9214 0015 – 1 бройка.

Приложения:
ОБЯВА СП -1.doc

Дата: 11.02.2019 ➪ Протокол

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ИДОС“

Приложения:
препис протокол ИДОС.doc

Дата: 11.02.2019 ➪ Протокол

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ХД“

Приложения:
препис протокол ХД.doc

Дата: 23.01.2019 ➪ Обява конкурс

за длъжността: Началник на отдел ,, Икономически дейности и общинска собственост“, Общинска администрация Стралджа.

Приложения:
обява конкурс ИДОС НО1.rtf

Дата: 23.01.2019 ➪ Обява конкурс

за длъжността: Началник на отдел ,,Хуманитарни дейности“, Общинска администрация Стралджа.

Приложения:
обява конкурс ХД НО.rtf

Дата: 21.08.2018 

Протокол от проведен конкурс за длъжността Началник на отдел „ТСУЕП“

Приложения:
Протокол от проведен конкурс.pdf

Дата: 7.08.2018 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „директор“ на ДГ

Приложения:
Списък на допуснатите кандидати.pdf

Дата: 26.07.2018 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Приложения:
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ.pdf

Дата: 9.07.2018 ➪ ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността:

Началник на отдел„Териториално – селищно устройство, екология и проекти”,

специализирана администрация в община Стралджа

Приложения:
обява конкурс ТСУИЕ НОВА.rtf

Дата: 2.07.2018 ➪ ОБЯВА

Обява конкурс директори на детски градини в община Стралджа

Приложения:
Правила.pdf
обява.doc