Кариери

[ Дата: 20.07.2021 ] 

Препис-извлечени на протокол конкурс

Приложения:
Препис-извлечени на протокол конкурс.pdf

[ Дата: 28.06.2021 ] 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността главен вътрешен одитор.

Приложения:
Списък.pdf

[ Дата: 22.06.2021 ] 

Препис-извлечени на протокол конкурс

Приложения:
Препис-извлечени на протокол конкурс.pdf

[ Дата: 8.06.2021 ] Обявление

Валидно до: понеделник, 21.06.2021г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), и чл.13, ал.1 с чл. 14,  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № З-446/07.06.2021г. на Кмета на Община Стралджа,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на длъжността „Главен вътрешен одитор“ в Звено за вътрешен одит, общинска администрация Стралджа при следните условия.

Приложения:
обявление.pdf

[ Дата: 4.06.2021 ] 

Препис-извлечение от протокол – списък на допуснати кандидати за длъжността Началник на отдел ,,Териториално-селищно устройство, екология и проекти“ специализирана администрация Стралджа.

Приложения:
Препис-извлечение.pdf

[ Дата: 19.05.2021 ] О Б Я В Л Е Н И Е

Валидно до: петък, 28.05.2021г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), и чл.13, ал.1 с чл. 14,  от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № З-350/19.05.2021г. на Кмета на Община Стралджа,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на длъжността Началник на отдел ,,Териториално-селищно устройство, екология и проекти“ специализирана администрация Стралджа при следните условия .

 

Приложения:
Обявление.pdf

[ Дата: 17.09.2020 ] О Б Я В Л Е Н И Е

За длъжността:
Директор на „ Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост ” – с. Маленово

Приложения:
Препис протокол.doc
препис протокол ДПЛУИ.doc
Обява конкурс ДПЛУИ.doc

[ Дата:23.03.2020 ] 

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността юрисконсулт отдел „АПИО“

Приложения:
препис протокол.doc

Дата: 5.03.2020 

Валидно до: понеделник, 16.03.2020г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Приложения:
обява конкурс ЮРИСТ.pdf
Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс (3).docf
Примерна Декларация за участие в конкурс чл. 17.doc; ал.3.doc; т 1.doc

Дата: 13.09.2019 ➪ О Б Я В Л Е Н И Е

Валидно до: вторник, 24.09.2019г., 17:00

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А
Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № З-631/12.09.2019г. на Кмета на Община Стралджа,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на длъжността юрисконсулт на Община Стралджа, отдел ,,Административно правно и информационно обслужване“, Общинска администрация Стралджа при следните условия .

Приложения:
Обявление конкурс.pdf
Заповед.pdf

Дата: 31.05.2019 ➪ Протокол

Препис-извлечение от протокол от провесен конкурс за заемане на длъжността Главен архитект

Приложения:
Protokol.pdf

Дата: 17.05.2019 ➪ Протокол

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен архитект

Приложения:
препис протокол арх.doc

Дата: 9.04.2019 ➪ О Б Я В Л Е Н И Е

Валидно: до 08.05.2019г. вкл.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А  С Т Р А Л Д Ж А

Ул. „Хемус” №12 тел. 04761/64-64

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във вр. с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и заповед №З-231/08.04.2019г. на кмета на Община Стралджа.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за заемане по трудово правоотношение на длъжността

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

по длъжностното разписание и структурата на общинска администрация Община Стралджа, дефинирана в чл. 7, ал. 12 от НПКДА, на ред 132 от класификатора на длъжностите в администрацията, ниво 6, ръководно ниво 6Б, с наименование „Главен архитект в общинска администрация с население до 50 000″, при следните условия:

Приложения:
OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.doc

Дата: 25.02.2019 ➪ О Б Я В Л Е Н И Е

Община Стралджа в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 2020 приоритетна ос 2 « Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», процедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие на социалното предприемачество», между Министерство на труда и социалната политика и Община Стралджа за изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, Община Стралджа-с нови сили напред”

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
За длъжност :
Работник озеленяване – код по НКПД: 9214 0015 – 1 бройка.

Приложения:
ОБЯВА СП -1.doc

Дата: 11.02.2019 ➪ Протокол

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ИДОС“

Приложения:
препис протокол ИДОС.doc

Дата: 11.02.2019 ➪ Протокол

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ХД“

Приложения:
препис протокол ХД.doc

Дата: 23.01.2019 ➪ Обява конкурс

за длъжността: Началник на отдел ,, Икономически дейности и общинска собственост“, Общинска администрация Стралджа.

Приложения:
обява конкурс ИДОС НО1.rtf

Дата: 23.01.2019 ➪ Обява конкурс

за длъжността: Началник на отдел ,,Хуманитарни дейности“, Общинска администрация Стралджа.

Приложения:
обява конкурс ХД НО.rtf

Дата: 21.08.2018 

Протокол от проведен конкурс за длъжността Началник на отдел „ТСУЕП“

Приложения:
Протокол от проведен конкурс.pdf

Дата: 7.08.2018 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „директор“ на ДГ

Приложения:
Списък на допуснатите кандидати.pdf

Дата: 26.07.2018 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Приложения:
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ.pdf

Дата: 9.07.2018 ➪ ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността:

Началник на отдел„Териториално – селищно устройство, екология и проекти”,

специализирана администрация в община Стралджа

Приложения:
обява конкурс ТСУИЕ НОВА.rtf

Дата: 2.07.2018 ➪ ОБЯВА

Обява конкурс директори на детски градини в община Стралджа

Приложения:
Правила.pdf
обява.doc