ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Председателят на ОбС – Стралджа, г-н Живко Ангелов, на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал.4 от Наредба № 7 на ОбС – Стралджа за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стралджа, поканва на 10 май т.г. от 14,00ч. в Клуб на пенсионера в гр.Стралджа, граждани от всички населени места в общината, общински съветници, представители на синдикати, бизнес организации и НПО / читалища, младежки, спортни и др.организации/, кметове и км.наместници на населени места, ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2018г.

Сподели във Фейсбук…
Share on Facebook

Facebook