ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Председателят на ОбС – Стралджа, г-н Живко Ангелов, на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал.4 от Наредба № 7 на ОбС – Стралджа за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стралджа, поканва на 10 май т.г. от 14,00ч. в Клуб на пенсионера в гр.Стралджа, граждани от всички населени места в общината, общински съветници, представители на синдикати, бизнес организации и НПО / читалища, младежки, спортни и др.организации/, кметове и км.наместници на населени места, ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2018г.