ОбС СТРАЛДЖА ЩЕ ОБСЪЖДА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНАТА ПО ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
На предстоящото 41-во заседание на ОбС, което ще се проведе на 28.03.2019г., четири докладни записки на кмета на община Стралджа Атанас Киров са относно кандидатстване на общината по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ – Стралджа 2016 за финансиране на проектни предложения: „Ремонт на общински сгради в община Стралджа, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, „Изграждане , ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в община Стралджа“, „Рехабилитация на улична мрежа на територията на гр.Стралджа“ и “Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на община Стралджа“. Г-н Киров ще поиска подкрепата на съветниците и за кандидатстване на общината пред МТСП, фонд „Социална закрила“.
На своето заседание ОбС предстои да приеме бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020-2022г. На вниманието на съветниците ще бъдат и промени в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяне на общинска земеделска земя на читалищата, закупуване и отдаване под наем на имоти. В дневния ред са включени Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие на община Стралджа 2014-2020г. за 2018г., отчети за дейността и изразходените средства от спортните клубове и туристическото дружество „Кале“, финансирани от бюджет 2018г., отчетен доклад по изпълнението на Програмата за енергийна ефективност 2014-2020г. ,за 2018г., отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделна част от нея – Общинската програма за управление на отпадъците, през 2018г.
Материалите ще бъдат обсъдени в заседания на постоянните комисии на 25 март.