ПРОЗРАЧНОСТ, ОБЕКТИВНОСТ, ПРИНЦИПНОСТ
Всички заседания на ОбС Стралджа се провеждат при задължителна прозрачност, актовете и решенията се довеждат до знанието на местната общност чрез СМИ, интернет страницата на общината и информационния бюлетин „Стралджански вести“. В своя отчет за второто полугодие на миналата година председателят Живко Ангелов подчерта, че работата на ОбС се отличава с необходимата активност и отговорност от страна на общинските съветници.
От м.юли до м.декември 2018г. ОбС Стралджа има проведени 5 заседания. Всички те са открити с осигурена възможност на гражданите , проявяващи интерес към работата на съвета , да присъстват и да вземат участие в работата на ОбС. В заседанията са внесени 64 докладни записки като 34 от тях са на кмета . Приети са общо 63 решения като най-много – 24, са финансово-стопански. На социално-икономическа тема са 19 от решенията, с утвърдителен и информационен характер – 14 и организационни – 6. През периода са отпуснати еднократни помощи на 36 граждани на обща стойност 5100лв.
Петте постоянни комисии към ОбС са провели 22 заседания. Регистрирани са 15 питания .