УТВЪРДЕН Е БЮДЖЕТ 2019 НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Съветниците от Стралджа приеха с одобрение предложението за новия бюджет на общината с ясното съзнание, че той ще осигури по-ефективно и прозрачно управление на общинските финанси. Според кмета Атанас Киров предложения проект е балансиран и изпълним, съобразен с принципите на управление, целящи постигане на съвременна образователна среда, бизнес инвестиции, богат културен и спортен календар и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност.
Общата рамка на бюджет 2019 е в размер на 12 653 090 лв. В пълно съответствие с приходната част са и планираните разходи. Приетата програма за капиталови разходи е в размер на 1 093 725лв.Като приоритети на общината се запазват образованието, инфраструктурата и социалните грижи. Субсидиите за спортните клубове са в размер на 37 500 лв.,читалищата ще изразходват общо 303 680 лв., 50 000 лв.са предвидени за изпълнение на културния календар. Размера на оклад за храноден в детските градини е 2,50 лв., за ДСП – 2,00 лв.
Във функция „Жилищно строителство, битово комунално стопанство и опазване на околната среда“ са планирани средства в размер на 2 083 577 лв. Разходите обхващат широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояване и опазване на околната среда. Така за осветление на улици и площади са предвидени 240 000 лв., за поддържане и ремонт на уличната мрежа – 632 077 лв., за озеленяване и поддържане на тревни площи – 275 000 лв., за почистване и поддържане на чистотата в населените места – 745 500 лв.
Одобрен е индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в размер на 15 132 860 лв.