МКБППМН С БЕЗРЕЗЕРВНА ПОМОЩ ЗА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
120 деца и техните родители превантивно са консултирани в Центъра за превенция /консултативен кабинет/ към МКБППМН в Стралджа през изминалата година. Девет обществени възпитатели , определени със заповед на кмета на общината, работят целогодишно с деца в риск и с техните родители. През изминалата 2018г. са проведени 13 възпитателни дела. Това е само част от обширната информация в отчетния доклад на МКБППМН за изминалата година, представен от секретаря на комисията Живка Йорданова. Основната дейност на МК е социално-превантивната. Много сериозно внимание е обръщано на децата, застрашени от отпадане от училище или извършили нарушения на Правилника за вътрешен ред и такива от проблемни семейства. 130 са осъществените срещи по темите „Необходимост от образованието днес“ и „Защо трябва да се образовам и да ходя на училище?“. МК системно провежда индивидуална възпитателна работа с малолетни и непълнолетни и техните родители или настойници с цел превенция на асоциално поведение. Със заповед на кмета успешно работи мултидисциплинарен екип в който са включени представители на Комисията, специалист отдел „Закрила на детето“ и други представители на различни институции.
Бързата и навременна реакция на МК при различни случаи , постоянството в превантивната работа дават добри резултати. В общината няма регистрирани случаи на просещи и скитащи деца, , няма деца с асоциално поведение, няма нито едно възпитателно дело за агресия или насилие между ученици, не са установени малолетни или непълнолетни принадлежащи към радикални или екстремистки групи.
Въпреки това Местната комисия не спира своята превантивна дейност, свързана с реализирането на много публични прояви и кампании, съвместна работа с Българския червен кръст , с инспектор ДПС и всички останали институции имащи отношение към работата с малолетни и непълнолетни.
Акцентът продължава да бъде възпитателното въздействие с оглед позитивно коригиране на мотивацията, ценностите и поведението на подрастващите, социална защита и развитие на децата от общината, безрезервна помощ за решаване на основните проблеми във всяко семейство в името и за защита на най-добрия интерес на децата.
На своето заседание Местната комисия единодушно прие отчета заедно с новия план за работа през 2019г. Материалите ще бъдат представени и на вниманието на ОбС на януарското заседание.