ПРЕДСТОИ ПРЪСКАНЕ!

Железопътна секция Бургас съобщава, че ще извърши растително -защитни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за „Мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително – защитни дейности“.

Наземното третиране с хербицид срещу плевелите ще се извърши в дните 28 , 31 май, 1 и 2 юни по ж.п линиите Церковски – Стралджа – Церковски, гара Церковски – гара Зимница , Зимница – Стралджа – Зимница и Зимница – Завой – Ямбол на разстояние 6 метра от глава релса от двете страни с препарат Клиник 36 СЛ. Пръскането ще се преустановява 6 метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зани. Активното вещество – 360 г/л глифозат с парт.№ АТА 140142, дата на производство – 4.02.2020г. Клиник 36 СЛ не е токсичен за пчели.

Карантинен срок 30 дни при доза 2 %- 4 % разтвор.