Второ заседание на ОбС – Стралджа
ДЕЛОВА РАБОТА, ЕДИНОДУШИЕ В РЕШЕНИЯТА
Новоизбраният ОбС в Стралджа проведе своето второ заседание в обстановка на деловитост, единодушие и готовност за ефективно решаване проблемите на града и общината.Без никакви възражения бяха гласувани новите постоянни комисии към ОбС.
Комисията по бюджет и финанси ще се председателства от Димчо Стойков, а членове са Петър Драгиев, Нели Тончева, Иван Георгиев, Тодор Железов.
Комисия по социални дейност с председател д-р Дора Йовчева и членове- Петър Драгиев, Елица Иванова, Койчо Койчев и Мария Толева
Комисия по устройство на територията и евроинтеграцията с председател Христо Стойнов и членове – Димчо Стойков, Цони Цонев, Стоян Георгиев, Йордан Койчев.
Комисия по общинска собственост и стопанска политика с председател Иван Георгиев и членове – Елица Иванова, Нели Тончева, Цони Цонев, Тодор Железов.
Комисия по законност, обществен ред и нормативна уредба с председател Ангел Ангелов и членове – Валентина Митева, Христо Стойнов, Янко Добрев, Койчо Койчев.
За зам.председател на ОбС единодушно беше одобрен Цони Цонев.