ГРИЖА ЗА МЛАДО ПОПЪЛНЕНИЕ В ОБЩИНАТА
С решение на ОбС с оглед задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри Община Стралджа ще отпуска стипендии на студенти обучаващи се в редовна форма по бакалавърски и магистърски програми във ВУЗ по специалностите педагогика, социални дейности, медицинска специалност, журналистика, икономика , архитектура и строителство. Целта е не само насърчаване на учащите се за постигане на по-високи резултати в обучението, но и завръщане в родното място, подпомагане развитието чрез квалифицирани и млади специалисти, които са нужни за просперитета на родния край.
Без възражение беше приета новата структура на общината с обща численост на персонала 99 бр. Одобрени бяха 5 броя кметове на кметства и 16 бр. кметски наместници.
От 38 на 40 потребители е променен капацитета на социалната услуга на ЦСРИ – Стралджа, считано от 01.01.2020г., а на ЦОП – от 15 на 20 потребители.