ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМАТА
В Община Стралджа вече са в ход дейностите по подготовката на хората и окомплектоване на техниката, които ще работят при утежнени зимни условия и ще създават съответната организация за своевременно оповестяване на населението. Основните ангажименти за това са на зам.кмета по ресор „Икономически дейности и общинска собственост“ както и кметове, км.наместници, ръководители на фирми, учреждения и ведомства. Това е посочено в заповед на Иван Иванов, за кмет на общината, която разпорежда още да се осигури резерв от ГСМ, луга, пясък, топло облекло, хранителни продукти от първа необходимост за населението най-малко за три дни. Съгласно заповедта стартира процедура за избор на изпълнител на дейност „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Стралджа за 2020 г“., след което ще последва сключване на договор между общината и фирма притежаваща АТТ за снегопочистване, пръскане на луга и опесъчаване на основните пътища и улици и прилежащата 4-токласна пътна мрежа на територията на общината. Междувременно своите задължения изпълняват и РУ-Полиция, РС ПБЗН, ВиК Стралджа, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, директор РЗИ и др.институции.
В заповедта се посочва, че при усложнена зимна обстановка в приоритетно почистване на пътната мрежа се включват участъците водещи до нуждаещи се от спешна медицинска помощ, социални домове, основни трафопостове, подстанции, обекти с непрекъснат режим на производство, населени места, останали без стоки от първа необходимост.