НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ
Какви са мерките, които трябва да се спазват за ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете/АЧС/ и свеждане до минимум всеки риск от разпространение на заболяването:
– Съхранение на фуражите в затворени помещения
– Почистване и дезинфекция на транспортните средства за превоз на зърното и маслодайните семена на входа и изхода на мястото за съхранение
– Помистване и дезинфекция на селскостопанската техника, използвана при жътвата
– Гарантиране, че всеки вход разполага с обособено място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства и земеделска техника, както и на подвижни съоръжения за отвеждане на отпадните води
– Поддържане на архив със записи за търгуваните и превозвани от тях суровини до съответния получател, вписване номерът на транспортното средство, местоназначение на фуражната суровина и маршрут
– Водене и съхраняване на дневник за отразяване на посещенията от външни лица
– Дезинфекцията се извършва с подходящи дезинфектанти, вписани в Регистъра на разрешените за употреба биоциди
– Преработка на процедурата за почистване на транспортните средства
– При установяването на трупове от диви/домашни свине в нивата по време на прибиране на реколтата е необходимо незабавно да се подаде сигнал на телефон 112, на горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99 или да се осъществи връзка със съответната областна дирекция по безопасност на храните.