ЗА ДЕЦАТА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019г. утвърди единодушно ОбС Стралджа. Според вносителя Атанас Киров, кмет на общината, Закрилата на деца с изявени дарби, по смисъла на НУРОЗДИД, е система от мерки за насърчаване творческите заложби и потребности на де;цата и за финансовото им подпомагане и стимулиране чрез стипендии. Осъществява се от Министъра на културата, Министъра на образованието и науката, Министъра на земеделието и храните, Министъра на младежта и спорта и от кметовете на общини.Очакваните резултати от прилагането на Програмата са гарантиране развитието на дарбите на учениците, чрез осигуряване на финансово подпомагане.