ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПОДДЪРЖА ДОБРО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Според анализа за изпълнение на бюджета през 2018 г. Община Стралджа е поддържала добро финансово състояние.ОбС одобри Годишния отчет за изпълнението на бюджета , представен от кмета на общината. През отчетния период в общинския бюджет са постъпили приходи в размер на 11 079 857 лв. което е 87,3% изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение със същия период на предходната година приходите са с 16,4% повече. В делегираните от държавата и местните дейности за периода са извършени разходи в размер на 11 079 857 лв. За периода чрез общинския бюджет са финансирани 833 479 лв. капиталови разходи. В сравнение с миналата година реализираните капиталови разходи за анализирания период са се увеличили с 9,3 пункта. Общината продължава политиката за ограничаване поемането на задължения до размера на касовите постъпления в общинския бюджет и лимитиране на една част от разходите по звена и работни места.