ПРОГРАМА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ – НА ВНИМАНИЕТО НА СЪВЕТНИЦИТЕ В СТРАЛДЖА
Атанас Киров, кмет на общината, ще предложи съветниците в Стралджа да утвърдят Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби. В дневния ред на редовното заседание на ОбС, което председателят Живко Ангелов насрочи за 30 май т.г., са включени общо 12 точки. Предстои приемане Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. заедно с отчет за изпълнение на сметките за средствата от ЕС и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на общината за миналата година. Четири са докладните записки на г-н Киров относно издаване на запис на заповед от общината в полза на ДФ“Земеделие“. Едната е за обезпечаване авансово плащане по договор от ПРСР за проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Стралджа“, втората – за обезпечаване плащане на данък добавена стойност върху авансово плащане по договор от същата програма и проект. Третата докладна записка е относно издаване на запис на заповед от общината в полза на ДФ“Земеделие, обезпечаващ авансово плащане по договор от 8.05.2019г. от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 7.007-СПОРТ „Изграждане , реконструкция, ремонт, оборудване и/ или обзавеждане на спортна инфраструктура“. Последната докладна записка е по обезпечаване авансово плащане по договор от мярка 7“Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, 7.002-, УЧИЛИЩЕ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/ или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по параграф 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“.
Очаква се съветниците да актуализират тарифите на базисните цени за отдаване под наем на общински земеделски земи съгласно Приложение №1 към Наредба №2 за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.
Всички документи по дневния ред ще бъдат обсъдени в заседания на постоянните комисии на 28 май т.г.