РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ – НА ВНИМАНИЕТО НА ОбС СТРАЛДЖА
Отчет по изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги в общината през 2018г. и Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 ще представи пред ОбС Атанас Киров, кмет на общината. Съветниците ще заседават на 25 април 2019г. Те ще се запознаят и с отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода януари – декември 2018г. и Годишен план за ползване на дървесина за 2019г. и определяне начина на ползване. Г-н Киров ще предложи за приемане докладите от читалищата в общината за осъществените дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2018г. и изразходваните от бюджета средства за този период. Очаква се да бъде взето решение относно предоставяне на общинска земеделска земя на читалищата. На заседанието ще се обсъди предложението за добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи през 2019г. и промяна в наименованието на съществуващ обект.
Заседанията на постоянните комисии са насрочени за 22 април.