ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ!

Във връзка със зачестилите жалби за настъпил подмор на пчели до комисията по чл.36, ал.1 от закона за пчеларството Областна дирекция „Земеделие“ Ямбол напомня,че съгласно чл.8 ал.1 от Наредба №13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

Лицата, които извършват /възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни да:

– Уведомят лично / с SMS и/или по електронна поща/ собствениците на животновъдни обекти/пчелини/, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието,

– Изпратят уведомително писмо, съгласно приложение № 1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.
ПЕРИОДА ПРЕЗ КОЙТО СЕ РАЗРЕШАВА ТРЕТИРАНЕ С ИНСЕКТИЦИДИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ СЪС:

1.НАЗЕМНА ТЕХНИКА Е ОТ ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ ДО 10,00Ч. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН,
АВИАЦИОННА ТЕХНИКА Е ОТ ИЗГРЕВ СЛЪНЦЕ ДО 10,00Ч.

Приложения:
Съобщение.pdf