ДА ИЗБЕРЕМ ДЕВИЗ НА СТРАЛДЖА!

Община Стралджа обяви публичен конкурс за избор на девиз на гр.Стралджа. Съгласно Правилата предложенията трябва да бъдат специално подготвени за целта, като темата да подчертава отличителните характеристики на града и местната култура. Девизът трябва да е кратко и ясно формулиран – до 5 думи / без съюзи, предлози и пр./, да се запомня лесно, да действа емоционално.
Всеки участник може да кандидатства с до три варианта.
Конкурсът за избор на девиз на гр.Стралджа ще протече в следната последователност:
– Обявяване на сайта на община Стралджа
– Написване и представяне на предложения за девиз – до 31 май 2019г.
– Обсъждане и подбор от комисия на три предложения – от 03.06.2019г. до 07.06.2019г.
– Обявяване на селектираните предложения – 10.06.2019г.
– Гласуване от граждани на община Стралджа чрез анкета – 10.06.2019г. – 14.06.2019г.
– Избор на девиз
Срок за подаване на предложенията: от деня на обявяване на конкурса до 31 май.2019г.
Предложенията се депозират в деловодството на Общината на адрес: Стралджа 8680 ул.Хемус 12
Предложенията се предоставят в плик с придружаващи документи: заявление за участие, декларация за авторство, в случай, че лицето е непълнолетно – и декларация от родителя. След изтичане на срока за депозиране на предложенията , комисията ще излъчи 3 варианта за девиз на Стралджа, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината. Тези предложения ще бъдат подложени на обсъждане и гласуване от гражданите.
Община Стралджа придобива авторските права над утвърденото предложение за девиз на гр.Стралджа.
НАГРАДАТА за победителя в конкурса е тридневна екскурзия по българското Черноморие за двама.

Правилата за провеждане на публичния конкурс за избор на девиз на гр.Стралджа и образците на документите търсете в Административни съобщения!