СТАРТ НА КАМПАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
От днес, 21 февруари, отдел „Местни приходи“ при Община Стралджа стартира кампанията за събиране на местните данъци и такси за налозите данък сгради и ТБО и данък МПС за 2019г. Данъкоплатците могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти , такса за битови отпадъци и данък МПС за 2019 г. на касата в Информационен център, отдел „Местни приходи”. Има възможност данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства да се платят на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите задълженията си за цялата година в срок до 30 април, се прави отстъпка в размер на 5 %. Патентният данък може да се плати на 4 равни вноски до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Туристическият данък се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Задълженията могат да се заплащат в брой или чрез ПОС терминал на касата при отдел „Местни приходи”, или по банковата сметка на Община Стралджа.