ФЕВРУАРСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС СТРАЛДЖА
Инж.Живко Ангелов, председател на ОбС Стралджа, свиква на 27 февруари от 10,00ч. 40-то заседание на ОбС. В началото ще бъде поискано съгласието на съветниците за кандидатстване на общината по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“ с проектно предложение „Патронажна грижа за нуждаещите се лица в община Стралджа и община Болярово“. Работата на заседанието ще продължи с приемане отчет по изпълнение дейностите от Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. и такава програма за 2019г. както и приемане анализ за потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в общината. Предстои вземане на решение относно допълнение на капиталовия списък за 2019г. с нов обект и промяна на два обекта по капиталовия списък както и за даване съгласие за внасяне предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2019г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти по уличната мрежа в общината на основание чл.88 от ЗДБРБ за 2019г. Очаква се ОбС да даде съгласие и за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І – „ за ТВУ“ в „За социален комплекс“. В края на заседанието ОбС ще утвърди своя план за дейността през настоящата година.