ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019
На 14.01.2019г. от 14,00ч. в Клуб на пенсионера Стралджа ще се проведе публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет 2019г. Кметът на общината Атанас Киров, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, поканва в обсъждането да вземат участие граждани от всички населени места на общината, общински съветници, представители на НПО / читалища, младежки, спортни и др.организации/, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения.