ТЪРСЯТ ОЗЕЛЕНИТЕЛИ

Община Стралджа в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 2020 приоритетна ос 2 « Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», процедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие на социалното предприемачество», между Министерство на труда и социалната политика и Община Стралджа за изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, Община Стралджа-с нови сили напред”

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
За длъжност :
Работник озеленяване – код по НКПД: 9214 0015 – 2 бройки.
1.Описание на длъжността:
Предоставя услуги по озеленяване и благоустройства на територията на община Стралджа.
2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 безработни младежи до 29 годишна възраст;
 продължително безработни лица, – служебна бележка /удостоверение от дирекция „Бюро по труда”, където е регистрирано лицето, други документи доказващи, че лицето е продължително безработно/ ;
 безработни над 54 годишна възраст,
 безработни лица с основно или по ниско образование и без професионална квалификация.
 образователни изисквания – основно или начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта;
 придобита професионална квалификация по част от професията- първа квалификационна степен „работник озеленяване“, специалност „озеленяване и цветарство“
 мотивация за работа;
 комуникативност;
 отговорност и съзнателност;
3.Необходими документи:
 заявление за кандидатстване / образец/ ;
 документ за самоличност, който след справка веднага се връща на лицето;
 автобиография /образец/;
 документи за придобито образование ;
 копие от документи, за преминато обучение по професия „работник озеленяване“, специалност „озеленяване и цветарство“ – първа квалификационна степен;
 документи, удостоверяващи принадлежност към съответната целева група :
 Безработни младежи до 29 годишна възраст;
 Продължително безработни лица, – служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”, където е регистрирано лицето, други документи доказващи,че лицето е продължително безработно/ ;
 декларация за принадлежността към целевата група / образец/;
 Декларация за съгласие за обработване на личните данни/ образец/.
4.Начин за провеждане на конкурса : по документи и събеседване

Документи за участие се подават от 07.01.2019г до 10.01.2019г., вкл. Всеки работен ден от 8.00-12.00ч. и от 13.00-17.00ч. в Административната сграда на община Стралджа, ул. Хемус №12, етаж I , при Игнатка Георгиева, технически сътрудник по проекта.
Подбора на заявленията се извършва от Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Стралджа.
Решението на Комисията, относно допуснатите до втори етап кандидати, вкл. часа и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на интернет страницата на Община Стралджа и на информационното табло на Общинска администрация гр. Стралджа.
Телефони за справка: 04761/ 55-84 – Игнатка Георгиева
04761/ 64-68 – Иванка Иванова

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Заявление
2. Автобиография
3. Декларация за лични данни
4. Декларация за принадлежност към целевата група
АТАНАС КИРОВ: п
Кмет на община Стралджа