УТВЪРДЕНА Е НОВАТА ПЛАН-СМЕТКА“ЧИСТОТА“
Съветниците от Стралджа утвърдиха План-сметката за дейност „Чистота“ за 2019г. Очакваните приходи и трансфери са 1 107 358 лв. Според сметката планираната събираемост по текущия облог е 510 000 лв., от недобор по отминали години приходите може да се увеличат с 90 000 лв.
Средствата ще се изразходват за събиране /вкл.разделно/ на битовите отпадъци и транспортирането им до депата, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии, предназначени за обществено ползване, осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци.
ОбС одобри компенсирани промени в списъка за капиталовите разходи за 2018г., без да променя общата сума на целевите средства и общата сума в поименния списък. Със свое решение съветниците възлагат на кмета да издаде на ИЗИДА АГРО ЕООД разрешително за ползване на воден обект. Предколедно бяха утвърдени еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани.