НАСРОЧЕНО Е ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС –СТРАЛДЖА
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, Нели Тончева Кавалджиева, председател на ОбС, свиква 3-то заседание на Общински съвет-Стралджа, на 29.12.2023г. от
10:00 ч., в Заседателната зала на ОбС – „Велчо Тончев Димитров“, със следният проект
за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
актуализация на бюджета за 2023г.
2. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
одобряване на инвестиция за 2023г. направена от „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол.
3. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
одобряване на инвестиция за 2023г. направена от „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол.
4. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно промяна
на структурата на община Стралджа.
5. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2024г.
6. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
разходване на част от възстановените от РИОСВ – Стара Загора средства от банковата
сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за
2020г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
7. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023-
2027г.
8. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно приемане на План за дейността на ОбС – Стралджа за календарната 2024г.
9. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет
град Стралджа и на Постоянните комисии през 2024 година.
10. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно създаване на Постоянна комисия за разглеждане исканията на граждани за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Стралджа.
11. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно избор на временна комисия за проверка на документи на кандидати за съдебни
заседатели за Окръжен съд – Ямбол.
12. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно откриване на процедура за избор на съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Ямбол.
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.