ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС СТРАЛДЖА
На 30 ноември 2023г. от 10,00ч. в заседателната зала на ОбС Стралджа ще се проведе второто заседание на новоизбрания местен законодателен орган. Председателят Нели Кавалджиева покани съветниците на заседанието с дневен ред от 15 точки.
На първите пет докладни записки вносител е Нели Кавалджиева. Тя ще предложи избор на състав на ПК към ОбС, създаване на постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество., както и избор на зам.председател на ОбС. Предстои определяне на основна месечна заплата на кмета на общината, възнаграждения на председателя на ОбС и общинските съветници. На вниманието на съветниците кметът на общината Атанас Киров ще представи Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023г. Г-н Киров е вносител и на докладни записки относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба, предоставяне на общински имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване на земеделска земя за стопанската 2023-2024г., даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена , за възлагане стопанисването , поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост чрез предоставянето им под наем за срок от 10г. Съветниците ще вземат решение и относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на МПС – училищен автобус в полза на ОУ“Хр.Ботев“ с.Войника, както и относно определяне на общинските жилища по предназначение. Г-н Киров ще направи и предложение за определяне размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в общината.