ОбС СТРАЛДЖА ЩЕ ЗАСЕДАВА  НА 26 МАЙ

Председателят инж.Иван Митев насрочи 34-то заседание на ОбС Стралджа за 26 май 2022г. от 10,00ч. В дневния ред са включени 10 точки. Атанас Киров, кмет на общината,  ще внесе докладна записка относно предоставяне под наем на имот частна общинска собственост- част от покривно пространство с площ 65 кв.м. на административна сграда – Войника  за монтиране и използване  на телекомуникационни съоръжения и оборудване в полза на А1 Тауърс България ЕООД. Съветниците ще обсъдят безвъзмездно прехвърляне  на правото на собственост върху имот– частна общинска собственост в полза на държавата. На вниманието им ще бъде предложението за компенсирани промени  в частта за дофинансиране  на държавни дейности със собствени приходи от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. Г-н Киров ще поиска добавяне на обект в поименния списък  за капиталови разходи. Той е вносител и на докладна записка относно приемане на дарение на част от имот – частна собственост- с.Поляна. Предстои обсъждане за ликвидиране   на съсобственост чрез продажба , определяне на представители на общината в областни комисии за изработване на областна аптечна карта и областна здравна карта.