ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс: 64-65

e-mail:obshtina@straldzha.bg

С   Т   А   Т   У   Т

 на

Традиционния  събор  на  народното  творчество

 

  Мараш пее   ¢ 2022”    –   15 май  2022 г.

 

 Организатор  на ТСНТ  „Мараш пее ¢  2022”  e  Община  Стралджа.      

Целите на събора са:

                             

 • съхраняване на българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит;
 • стимулиране интереса и любовта към българските национални и местни фолклорни традиции;
 • осъществяване приемственост между поколенията.

 

ПРОГРАМА НА СЪБОРА:

14  май

20.00 ч. –  Официално откриване – площад „Демокрация” в  централната част

 на гр. Стралджа

                                                       

15  май

10.00 ч. –  Начало    на     конкурсната   програма  –   площад    „Демокрация”

 в   централната  част на града

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :

 В  Събора  на  народно  творчество   „Мараш пее¢  2022”,  могат да участват любителски  и  професионални  танцови   колективи   разпределени   в  три   възрастови   групи:

Първа група –  до 14 г.

Втора група –   от  14г. до 25 г.

Трета група –  над  25 г.

 

 Конкурсната  програма  включва  :     

Раздел    І-ви    –   любителски  танцови колективи

 • Любителски танцови   колективи   за   автентичен  фолклор – с      времетраене на програмата    до 10 минути.
 • Любителски танцови   колективи   за   обработен   фолклор  –   блок –      програма   от    сценично   разработени  танци   с  времетраене   до  15 минути.

 

       Раздел    ІІ-ри    –   професионални танцови колективи

 

 • Професионални ансамбли –  с  компактна  музикално  –  танцова программа  – времетраене  до 20 минути.

 

              

 Заявките  да  се   изпращат  на  адрес: 

8680 –  гр. Стралджа

 бул.  „Хемус” 12

 За ТСНТ  „Мараш пее – 2022”  

ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за реда на явяването на участниците в Конкурса се определя въз основа на заявките изпратени на посочения адрес, но  не по-късно от 30.04.2022г.     

Регистрацията на  участниците  и  запознаването  на  ръководителите с реда за явяване  се  извършва   веднага  след  пристигането  им на  Събора.

НАГРАДЕН ФОНД – 2 500 лв. :

 • Всички   танцови  колективи   получават  Грамота за участие;      
 • Награда  на  Кмета  на  Община  Стралджа   –  г-н  Атанас Киров ;
 • Специална  награда;
 • Първа, Втора и Трета в различните възрастови групи. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички институции, които ще участват в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за  разкрита при дадена банка сметка,  предвид това, че паричните награди на победителите ще се превеждат само по банков път.

Пътните и дневните са за сметка на институциите,  които  представят  колективите  и участниците.

За справки и допълнителна информация: тел. 04761  /  64 – 67; 64 – 68

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ    НА Традиционен    събор   на   народното  творчество   „Мараш  пее-2022

 

Традиционния  събор  на  народното  творчество

  „Мараш пее¢   2022” – 15 май  2022 г.

  

З  А  Я  В  К  А     З  А     У  Ч  А  С  Т  И  Е

Наименование на  колектива   …………………………………………………………………………………..

 

към:   …………………………………………………………………………………………………………

                                    / институция  която  представлява /

 

Област: ………………………..         Община: …………………………..  

гр. / с. …………………… ул. …………………….№ ……..        тел. № ……………………

Худ. ръководител: ………………………………………     ЕГН………………..………….  

                                                     /трите  имена/

Брой на участниците   :     …………………

На какъв носител е музикалния съпровод :   ……………………………………………        

Най – млад  участник  …………………………………………………. години –     .………

Най-възрастен участник ……………..……………………………….. години –     ……..                                          

  Колективът ще се представи в подраздел:

 –    за автентичен фолклор        –              €

 –    за обработен фолклор          –               €

 –    професионален ансамбъл    –              €

 

Възрастова  група   на    участниците:

 Първа – до 14 г.                                            €

Втора – от 14 до 25 г        –                            €

Трета – над 25 г.               –                            €

Сборен                                –                            €

 

Репертоар на танцовият    колектив

 

 1. …………………………………………………………………………….

         

 1. …………………………………………………………………………….

 

Общо  времетраене на изявата        …………

 

   РЪКОВОДИТЕЛ РЪКОВОДИТЕЛ

 :  …………………………………     /подпис/ …………..     

 

Предоставяме на организаторите копие от удостоверение за  разкрита в банка сметка, съгласно изискванията.

                                                                         

                

Непопълнилите акуратно Заявката  не се допускат до участие.

 

Дата:…….…………2022г.