ПЪРВО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС 

На 27 януари 2022г. от 10,00ч. посредством интернет връзка ще се проведе 29-тото заседание на ОбС – Стралджа. Първо съветниците ще вземат решение по докладната записка на Атанас Киров, кмет на общината, относно ползване на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на животновъдни обекти, притежаващи пасищни животни. Гроздан Иванов, зам.кмет и председател на МКБППМН, ще представи отчет за дейността на Местната комисия през 2021г. Според дневния ред предстои приемане на Общински план за младежта за 2022г., Мониторингов доклад на общината за 2021г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода 2021-2030г., Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022г.

Г-н Киров ще предложи поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на Република България за извършване на окончателно плащане проект „Рехабилитация на уличната мрежа на територията на гр.Стралджа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР. Очаква се вземане на решение за изменение и допълнение на Наредба №23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.