27-мо заседание на ОбС – Стралджа

ОТПУСКАНЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ЩЕ ОБСЪЖДА ОбС

На заседанието, планирано за 25 ноември 2021г. от 10,00ч. кметът на общината Атанас Киров ще предложи на съветниците да утвърдят конкретни специалности и брой стипендианти по тях, които ще бъдат финансирани на основание разпоредбите на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от Община Стралджа.

Поради удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 30 ноември председателят на ОбС инж. Иван Митев информира съветниците, че отново ще заседават от разстояние, чрез имейл и говорна комуникация, посредством интернет връзка.

Съгласно дневния ред ОбС ще обсъжда още добавяне на нов обект в поименния списък за капиталови разходи на общината за 2021г., ликвидиране на съсобственост чрез продажба в селата Александрово, Маленово и Зимница, приемане на дарение на част от имот – частна собственост в Зимница, както и даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост в Стралджа. Очаква се актуализация на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2021г.