Традициите ни обединяват“

НЧ „Изгрев– 1958” с. Джинот, община Стралджа

Уведомява всички заинтересовани , че е изготвило и подало проектно предложение с наименование„Традициите ни обединяват“ – Инициативи за популяризиране на местните традиции и фолклор на територията на с. Джинот, с. Зимница, с. Воденичане и с. Маленово, община Стралджа, както и за повишаване на капацитета на читалищата в тези населени места в областта на маркетинга на традиционна местна култура на НЧ „Изгрев – 1958“ с. Джинот, община Стралджа по Процедура BG-06RDNP001-19.521- МИГ СТРАЛДЖА 2016 г. по мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР), в което се предлагат са включени следните инвестиции:

1)„Изработка на народни носии”

2)Организиране и провеждане на 4 бр. семинари за повишаване капацитета на местната общност за провеждане на маркетингови и информационни дейности и инициативи , свързани с популяризиране на местните традиции и фолклор”