ЗАСЕДАВАТ СЪВЕТНИЦИТЕ В СТРАЛДЖА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация председателят на ОбС инж.Иван Митев  свиква 22-рото заседание на Общински съветСтралджа, на 30.06.2021 г., от 14.00 ч., в Заседателната зала на ОбС, със следният проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на ползване за санитарно-охранителна зона в полза на Община Стралджа върху имот – частна собственост на „Църковно настоятелсто с. Леярово“, общ. Стралджа.

2. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно приемане доклади от читалищата в община Стралджа за осъществените дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2020 г. и изразходваните от бюджета средства през 2020 г. /Отчетите на читалищата са на разположение в канцеларията на ОбС/

3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно проект за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 11/1010 кв.м. ид.части от застроен урегулиран поземлен имот- УПИ XIV-282, кв.31, целия с площ от 1010 кв.м. по плана на с.Недялско, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

6. Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа /съгласно Заповед № З-455/11.06.2021 г./, относно добавяне на нов обект в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа.

7. Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа /съгласно Заповед № З-455/11.06.2021 г./, относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Стралджа (ПИРО), за периода 2021-2027 г.

8. Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа /съгласно Заповед № З-455/11.06.2021 г./, относно издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-8.004-0008-C01 от 30.09.2020 г. по проект: “Дейности за предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на Община Стралджа” по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизненоспособността на горите” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 BG06RDNP001-8.004.

9. Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа /съгласно Заповед № З-455/11.06.2021 г./, относно издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на данък добавена стойност по договор BG06RDNP001-8.004-0008-C01 от 30.09.2020 г. по проект: “Дейности за предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на Община Стралджа” по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизненоспособността на горите” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 BG06RDNP001-8.004.

10. Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа /съгласно Заповед № З-455/11.06.2021 г./, относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. на Община Стралджа.

11. Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа /съгласно Заповед № З-455/11.06.2021 г./, относно приемане Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Стралджа 2021-2025 г.

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.