Да опазим реколтата от пожари!

Посевите вече са в етап „восъчна зрялост“, което ги определя като пожароопасни. Във връзка с това е и заповедта на кмета с която се определят мерките за пожарна безопасност.

До окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост да тях. Забранява се извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи. При аварийни ситуации се допуска извършването на горепосочените дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

Кметствата по места имат задължението за организацията и провеждането на мероприятия за опазване на селскостопанското имущество от пожари. При неизпълнение на мерките за пожарна безопасност в земеделските земи органите на РСПБЗН – Стралджа ще прилагат административно-наказателните разпоредби за нарушителите , съгласно действащите нормативни актове.