21 -ВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА

На 27.05.2021 г., от 10.00 ч., в Заседателната зала на ОбС – Стралджа ще се проведе 21-то заседание на ОбС. Председателят инж. Иван Митев обяви следният проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно Докладна записка с Вх. № ДЗ-92/21.04.2021 год. от Веска Вукарска – началник-отдел ИДОС и Докладна с Вх. № ДЗ-80/14.07.2020 год. от арх. Евгений Чобанов – гл. архитект на Община Стралджа.

2. Докладна записка от Гроздан Иванов За кмет на община Стралджа ъгл. Заповед № З-335/13.05.2021 г./, относно приемане на дарение на части от имоти-частна собственост с площ 120 кв. м. от ПИ № 113, кв. 20 и площ от 60 кв. м. от ПИ № 112, кв. 20, попадащи в регулацията на улица в село Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

3. Докладна записка от Гроздан Иванов За кмет на община Стралджа ъгл. Заповед № З-335/13.05.2021 г./, относно даване на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост, съставен от два поземлени имота, единият представляващ ПИ с идентификатор 20804.110.208, находящ се в землището на с. Джинот, общ. Стралджа, вторият представляващ ПИ с идентификатор 32771.80.45, находящ се в землището на село Иречеково, общ. Стралджа, обл. Ямбол, чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години.

4. Докладна записка от Гроздан Иванов За кмет на община Стралджаъгл. Заповед № З-335/13.05.2021 г./, относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 30/2300 кв. м. ид. части от незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ IV249, кв. 37, целият с площ от 2300 кв. м. и 10/2720 кв. м. ид. части от застроен УПИ V-249, кв. 37, целият с площ от 2720 кв. м. по плана на село Поляна, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

5.Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относноприемане на дарение на част от имот-частна собственост представляващ ПИ с идентификатор 69660.501.2111 по КК и КР на гр.Стралджа, попадащ в регулацията на улица в гр.Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол, след снабдяване със Скица-проект за имота.

6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021г.

7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Материалите ще се обсъдят от постоянните комисии на 25 май т.г.