Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, със своя Заповед № РД-01-00134-04.11.2019г., на основание чл.23, ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията СВИКВА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на новоизбрания Общински съвет – Стралджа на 6 ноември 2019г. от 10,30ч.
На основание чл.23, ал.2 от ЗМСМА преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници, кметове на кметства и кмет на община да положат клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА и да подпишат клетвен лист.
На основание чл.23, ал.3 от ЗМСМА първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Избор на председател на Общински съвет
2.Разни
Заповедта е сведена до знанието на председателя на ОИК – Стралджа и до секретаря на община Стралджа за организационно-техническата подготовка на заседанието, уведомяване на новоизбраните общински съветници, кметове на кметства и кмет на община Стралджа и огласяване на заповедта в СМИ.