Реализиран проект: „Петдесет години гр.Стралджа – съхраняване на традициите за настоящите и бъдещи поколения”, финансиран от Фонд „Социална закрила”

Община Стралджа изпълни предвидените мероприятия по проект: „Петдесет години гр.Стралджа – съхраняване на традициите за настоящите и бъдещи поколения”, финансиран от Фонд „Социална закрила” по Договор за финансиране № РД04-47/25.06.2019 г.
С реализиране на дейности се постигна основната цел на проекта, а именно организиране и провеждане на културни мероприятия, посветени на празника на града с потребителите на ЦСРИ и ЦОП Стралджа за насърчаване на тяхната социална интеграция, подкрепа за социалното, емоционалното и културно развитие. Удовлетвореността на потребителите от провелите се мероприятия беше отразено в Анкетните карти за обратна връзка.
Екипа по проекта благодари на потребителите и персонала на ЦСРИ и ЦОП Стралджа, които активно се включиха във всички мероприятия, финансирани по Договор № РД04-47/25.06.2019 г. Предстои финалното приключване на проекта с подготовката на заключителен технически доклад и финансов отчет.