ПОЛЗОТВОРНО ЮНСКО ЗАСЕДАНИЕ В СТРАЛДЖА
Кандидатстване чрез подбор на три проектни предложения по процедура „МИГ- Стралджа 2019“ утвърдиха съветниците в Стралджа. Те подкрепиха предложението на кмета Атанас Киров общината да осигури финансиране на проекти с важно значение . „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ е първият с близо 20 000 лв. минимален размер на безвъзмездната финансова помощ и 300 000 лв. максимален , който има за цел подобряване достъпа до заетост чрез различни форми за лица от всички възрастови групи.

„Интегрирани услуги за социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите“ ще създаде условия за предотвратяване рисковите фактори, водещи до социална изолация и подкрепа за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, ще помогне за подобряване достъпа до висококачествени и устойчиви социални и здравни услуги, насърчаване на равните възможности и по-добра пригодност за заетост и намаляване на бедността. Проектното предложение предполага обхват на 60 души.
„Изпълнението на този род проекти е начин за интеграция на ромското население, пътят е труден, но ще го извървим в името на приобщаването на тези хора.“, каза в своето пояснение при представяне на проектите г-н Киров.
„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“ е в отговор на комплексни потребности. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ тук е 97 000 лв. Проектът е следствие от задълбочено проучване в общината, което доказва, че се наблюдава процес на застаряване на населението, създаване на допълнителни проблеми в здравеопазването, системата за социално подпомагане и социално-осигурителната система. В общината делът на населението над 65 г.възраст е по-висок от този за страната. Хората от тези уязвими групи се сблъскват с редица проблеми , което налага вземане на специални мерки от страна на общината. Кметът потвърди големия интерес към услугата „социален асистент“. „С новия проект ще дадем възможност за осигуряване грижи и спокойствие за нови 50 души.“, допълни той и съветниците единодушно го подкрепиха с надеждата, че всички заедно подпомагат по-доброто утре на хората живеещи в района.
На заседанието ОбС взе решение и за ползване на общински поземлени имоти във връзка с държавна концесия за добив на строителни материали – варовици за добив на негасена вар, откриване процедура за избор на съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд Ямбол, отпускане на еднократни финансови помощи на граждани за лечение и лекарства и др.