ЮНСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА
На 27 юни 2019г. в Стралджа ще се проведе 45-то заседание на Общинския съвет. Според дневния ред вносител на първите няколко докладни записки е Атанас Киров, кмет на общината, като те са свързани с кандидатстване чрез подбор на проектни предложения по процедура „МИГ – СТРАЛДЖА 2016“: „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“, „Интегрирани услуги за социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите“, „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“.
На заседанието съветниците ще вземат решение относно право на ползване на общински поземлени имоти във връзка с държавна концесия за добив на строителни материали – варовици за добив на негасена вар, откриване процедура за избор на съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд Ямбол, отпускане на еднократни финансови помощи на граждани за лечение и лекарства и др.