НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

Във връзка с осигуряване на пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибирането на селскостопанската продукция Електроенергиен системен оператор ЕАД, Дирекция пренос на ел. енергия – МЕР „Бургас“, умолява земеделските стопани да бъдат внимателни при ползването на високогабаритна техника / комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др./. С цел недопускане на трудови злополуки, материални щети на селскостопанска техника и реколта земеделските стопани да инструктират и запознаят работниците и служителите си с опасностите при работа в близост до електропроводни линии и тоководещи части под напрежение. При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, съгл.чл.620 от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, от лицата , извършващи селскостопанската дейност в района на електропроводите, незабавно да преустановят работа и да потърсят съдействието на Електроенергиен системен оператор ЕАД на телефони: 0878315784 – инж. Кирил Диамандиев – р-л сектор ЕПВН МЕР Бургас, 056 851 741 – централа МЕР Бургас, 0885 799 255 инж. Венелин Вълев- инж. сектор ЕПВН, 046 686 701 – централа МЕПР Ямбол.