ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС СТРАЛДЖА
На основание чл.25, т.1 във връзка с чл.45, ал.4 и ал.7 от ЗМСМА и чл.43, ал.1, т.1 от Правилника за организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Живко Ангелов, председател на ОбС, свиква 43-то извънредно заседание на ОбС Стралджа на 23.05.2019г. от 10,00ч. Съгласно дневния ред предстои разглеждане на Заповед № АК-11-00002 от 09.05.2019г. на Областен управител Ямбол относно връщане за ново обсъждане на Решение № 605/25.04.2019г.