ОБНОВЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Община Стралджа даде старт по изпълнение на проект : „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА“ финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № 28/07/2/0/00453 от 22.11.2017г.
Първата копка бе направена от кмета на общината Атанас Киров и инж.Владислав Василев, изпълнител на обекта, в присъствието на зам.кметовете на общината Гроздан Иванов и Иван Иванов, кметовете на селата Маленово, Чарда, Иречеково и др., експерти от отдел ТСУ при общината, представители на строителния и авторски надзор, консултанти на проектите, граждани и медии.
С изпълнението на проекта ще бъде извършена рехабилитация на важни пътни отсечки:
– Път JAM2057 /III-707 Воденичане – Палаузово/ – Иречеково от км 0+007,71 до км 4+307,80
– Път JAM1052 /І-7, Петолъчката – Ямбол/ – Зимница – Чарда – Джинот- /JАМ2058/ от км 0+040.00 до км 4+154.00
– Път JAM2060 /JАМ1059, Стралджа – Атолово/ – Маленово от км 0+000.00 до км 4+640
Общата дължина на рехабилитираните пътни участъци е 13, 05409 км.
Обща стойност на проекта: 5 858 836 лв. без ДДС. или 7 030 603 лв. с ДДС.
Срок за изпълнение: 36 месеца
Предвиден е основен ремонт на участъците с два пласта асфалт, направа на ел.кабели за интернет, почистване на канавки и ремонт на водостоци и мостове. Изпълнител на СМР е ДЗЗД „Пътища- Стралджа“ с управител инж. Владислав Василев. Строителният надзор ще се осъществява от „Булконсгруп“ ЕООД с управител инж.Стефан Петров. Авторският надзор е на „ПМ архитекти и инж.Страхилов“. Консултант на проектите е „Интелиджънт консултинг“ ЕООД с управител Делчо Савов./Галерия/