ИНТЕРЕСНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ROMOMATTER В СТРАЛДЖА

Лекари, експерти от общинска администрация, здравни медиатори, представители на учебни заведения и НПО от Стралджа взеха участие в първата среща за представяне на проект ROMOMATTER, домакин на която бе Община Стралджа. След като разговаряха за предстоящата работа с Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, гостите от Управителния съвет на мрежата на здравните медиатори и координатори по проекта привлякоха вниманието на аудиторията върху основните задачи, които предстои да се решават през следващите години.

Проектът е финансиран от Европейската комисия по програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020, а периодът му на изпълнение е двегодишен – 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г.

ROMOMATTER насочва внимание към ситуацията на младите ромски момичета, които живеят в общности, в които отпадането от училище и ранните бременности и бракове са често срещани. Амбицията на проекта е да разгърне дейности на различни нива – работа с ромски момичета, които ще участват в регулярни срещи като група, в рамките на която ще могат да обсъждат важни за тях теми и да планират кампании сред общността по въпроси, които ги вълнуват. Приобщени към дейностите ще бъдат също родителите и възрастните, на които момичетата разчитат и на които се доверяват, както и представители на важни за общността местни институции – училища, лекари, представители на община, здравни медиатори и др.
Целта на тези дейности ще бъде да се подкрепи способността и желанието на младите момичета да продължават образованието си, да правят осъзнати избори за своето бъдеще, да добият усещане за своята ценност като личности, да пристъпват към семеен живот и бременност тогава, когато са истински готови за това.