ПОЖАРООПАСНИЯТ СЕЗОН И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
От 1 април до края на октомври е пожароопасният сезон, който всяка година се предхожда от мерки за безопасност. Кметът на общината Атанас Киров издаде заповед № З-239/9.04.2019г. в която са посочени всички необходими действия по изпълнение на основните мероприятия. На първо място е забраната за палене на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние не по-малко от 100м. от границите на горските и земеделски територии. Напомня се, че изхвърлянето на горимите отпадъци трябва да става само на определените за това места/контейнери за смет и сметища/.
Предстои провеждането на инструктивни съвещания с кметове и км.наместници, изготвяне на графици за инструктажи по места на всички ръководители и участници в прибиране и съхраняване на реколтата, създаване на ред за извършване на проверки относно техническата изправност и пожарна безопасност на земеделската техника. След започване на жътвата трябва да се извърши качествено разжънване, изнасяне на сламата и разораване на противопожарни ивици, да се обезопасят сметищата, да се поставят предупредителни и забранителни знаци покрай посевите. В заповедта се посочва още, че е време за проверка състоянието на противопожарните хидранти и готовността на пожарогасителните устройства. На работен противопожарен инструктаж подлежат и ловците , риболовците и туристите. Всяка година в заповедта се акцентира върху забраната за изгаряне на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнява лично кметът на общината.