КРАТКО ПРЕДКОЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС СТРАЛДЖА
На 21 декември от 10ч. в Стралджа ще се проведе 38-то заседание на ОбС. По предложение на кмета Атанас Киров съветниците ще обсъдят План-сметката за дейност „Чистота“ за 2019г. Г-н Киров е вносител и на докладна записка относно компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със Закон за държавния бюджет. В дневния ред председателя на ОбС инж. Живко Ангелов е включил докладни записки по заявления на ТСУИЕ и арх. Евгений Чобанов. В предколедното заседание съветниците ще гласуват за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири –публична общинска собственост, ще определят и отпускането на еднократни финансови помощи на граждани.