Предложение за членове на Съвета на децата

ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ
С назначаването на комисия от кмета на общината за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата на практика в община Стралджа се слага началото на процедурата за провеждане на този избор. Според препоръките на Държавната агенция за закрила на детето/ДАЗД/, в комисията влизат експерт от отдел „Образование“, представител на местните медии, общински съветник, представител на бизнеса и представител на НПО и/или социална услуга. Тази комисия, в която до 24 май ще постъпват и кандидатурите за Съвета на децата, до 30 май ще направи подбор на членовете по съответните критерии. Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо са изпратени до всички учебни , социални заведения и НПО в общината, те са на разположение и в отдел „Хуманитарни дейности“.
Децата могат да кандидатстват като членове на училищни форми, представители на детски и младежки инициативи и програми, на НПО, работещи с деца, , потребители/доброволци в социални услуги за деца или индивидуално. Избраните от комисията в Стралджа и одобрени на областния кръг, ще представляват в Съвета на децата гласа на своите връсници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.
Съветът за децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им се дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и НПО на национално и регионално ниво.