На 6-тото заседание
СЪВЕТНИЦИТЕ ЩЕ ОБСЪЖДАТ БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 2025-2027Г.
Председателят на ОбС – Стралджа Нели Кавалджиева свиква на 28.03.2024г. от
10:00 ч., в Заседателната зала на ОбС – „Велчо Тончев Димитров“ 6-то заседание на Общинския съвет при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2025-2027г. на община
Стралджа.
2. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
добавяне на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа
през 2024г.
3. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
изменение на Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на
ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с
имоти и вещи- общинска собственост и Приложение №1 към нея за промяна на началните
базисни цени за отдаване под наем на общински язовири.
4. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно даване
на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имот-публична държавна
собственост, предоставен за управление на Министерството на здравеопазването за
нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Ямбол, в собственост на община
Стралджа.
5. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на: 1. Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила
на детето за 2023г.; 2. Общинска програма за закрила на детето за 2024г. на община
Стралджа.
6. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
прекратяване на членството на община Стралджа в Национално сдружение на общините в
Република България.
7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.