Грижа за околната среда

На 29 февруари от 10,00ч. в Заседателната зала на ОбС „Велчо Тончев Димитров“
ще се проведе 5-то заседание на ОбС Стралджа при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване на община Стралджа пред Министерството на труда и социалната
политика, Фонд „Социална закрила“.
2. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно отчет за
изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за опазване на околната среда
през 2023г.
3. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно отчет за
изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за управление на отпадъците
през 2023г.
4. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване на община Стралджа по обява за кампания -2024 на проект „Красива
България” от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за
намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.
5. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ – 55/10.01.2024г. от „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ – ЯМБОЛ“ АД с
представител МОНЬО ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ, чрез пълномощника си РОСЕН
КОСТАДИНОВ МЕРАЗЧИЕВ и становище на арх. Чобанов – гл. архитект на община
Стралджа за допускане изработване на ПУП_ПРЗ и изменение на ОУП в обхват на ПИ
35794.56.374 в концесионната площ на находище „Каменец“, землище с. Каменец, общ.
Стралджа.
6. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
заявление ТСУИЕ – 2460/04.12.2023г. от „АТМ БЪЛГАРИЯ“ ООД, представлявано от
Андрея Тенев Михалев – управител и становище на арх. Чобанов – гл. архитект на община
Стралджа за допускане изработването на ПУП_ПРЗ за ПИ 43615.270.358, 43615.290,434 и
43615.363.360 по КК на с. Леярово, общ. Стралджа и промяна на ОУП.
7. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построени
сгради върху имота.
8. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена
сграда върху имота.
9. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа,
относнопродажба на общинско движимо имущество чрез публичен явен търг – училищен
автобус „ОТОЙОЛ М 50.14“ СКУЛ БУС с рег.№ У 1348 АМ.
10. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно обновяване състава на действаща общинска комисия по безопасност на
движението по пътищата.
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани