НА ВНИМАНИЕТО НА ОбС – БЮДЖЕТ 2024Г.

На 8 февруари 2024г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на ОбС „Велчо Тончев Димитров“ ще се проведе 4-тото заседание на ОбС. Председателят Нели Тончева Кавалджиева изпрати поканата до съветниците с проекта за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на бюджета за 2024г., индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода
2023-2026г. на община Стралджа.
2. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
одобряване на инвестиция за 2023г., направена от „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол.
3. Докладна записка от Димчо Стойков – Председател на ПК по Бюджет и финанси,
относно одобряване на разходите за командировки на кмета на община Стралджа и
Председателя на Общински съвет – Стралджа за периода 01.10.2023г. до 31.12.2023г.
4. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
разходване на част от възстановените от РИОСВ – Стара Загора средства от банковата
сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за
2020г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
5. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ –2409 / 27.11.2023 год. от ,,ПЕЛИКАН АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД
с управител , Рени Теодор Загорчева – представлявано от пълномощника си Ангел
Георгиев Тепсизов и Становище от арх.Чобанов –Гл.архитект на Община Стралджа за
допускане изработване на ПУП-ПРЗ касаещ имот с идентификатор ПИ 30898.28.127 по КК
на с.Зимница, общ.Стралджа
6. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
заявление с Вх.№ ТСУИЕ – 2553/ 20.12.2023 год. от „БМГ АГРО“ ООД с управител Войтех
Вашек, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ касаещ поземлени имоти № 69660.724.1628
и № 69660.724.1629 по КК на гр.Стралджа, по реда на „Чл. 124а (1) Разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския
съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването на
проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение,
както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии“.
7. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно участие
на община Стралджа в местно партньорство за подготовка и реализиране на проект по
процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и
подготвителни действия в подкрепа на изработването и бъдещото изпълнение на
стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027г.,
финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.
8. Докладна записка от Гроздан Иванов – зам.-кмет и Председател на МКБППМН,
относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа през
2023 г.
9. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на Мониторингов доклад на община Стралджа за 2023г. в изпълнение на
Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за
периода /2021 – 2030г./.
10. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на Общински план за младежта за 2024 година на община Стралджа.
11. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Стралджа
за 2024г. и Културен календар на община Стралджа за 2024г.
12. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
ползване на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на животновъдни
обекти, притежаващи пасищни животни.
13. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
приемане на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2024г.
14. Докладна записка от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа, относно
годишен отчет за изпълнението на управленската програма на кмета на община Стралджа
за 2023г.
15. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно обновяване състава на действащата комисия за установяване на жилищни нужди и
картотекиране на граждани.
16. Докладна записка от Нели Кавалджиева – Председател на ОбС – Стралджа,
относно Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от м. юли
2023 г. до м. декември 2023 г. /вкл./
17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Заседанията на постоянните комисии са насрочени за 5 февруари.