СЕПТЕМВРИЙСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, инж.Иван Митев, председател на ОбС свиква 50-то заседание на Общински съвет-Стралджа, на 07.09.2023 г.
от 10:00 ч., в Залата на „Пенсионерски клуб“ – гр. Стралджа, със следният проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
приемане на бюджета за 2023г., индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода
2023-2025г. на Община гр. Стралджа.
2. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС – Стралджа, относно
определяне размер на основна месечна заплата на Кмет на община гр. Стралджа.
3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
определяне размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в община
Стралджа.
4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 80/470кв.м. ид.части от Застроен
урегулиран поземлен имот- УПИ XIV, кв. 27, целия с площ от 470 кв.м. по плана на
с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямбол.
5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
продажба на имоти-частна общинска собственост – Незастроен УПИ I в кв.24 по
регулационния план на с.Чарда, общ. Стралджа, обл.Ямбол и Незастроен УПИ XI-469 в
кв.73 по регулационния план на с.Иречеково, общ. Стралджа, обл.Ямбол, чрез публичен
търг с явно наддаване.
6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно даване
на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена, за
възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична
общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 години.
7. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа за 2024г., валидни за територията на община
Стралджа.
8. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно даване
на съгласие на община Стралджа да поиска от Регионална инспекция по околната среда и
водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за инжинеринг
/проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор/ на клетка 2
на Регионално депо за неопасни отпадъци.
9. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС – Стралджа, относно
гражданска инициатива – подписка от жители на община Стралджа и жители на общини в
България с искане Общински съвет – Стралджа да не дава разрешение, относно искане за
изготвяне на Специализиран ПУП, касаещ концесия за ползване на подземни богатства-
строителни материали-глини, във връзка с техния добив, от находище „Конак Тарла“,
община Стралджа, област Ямбол, попадаща в защитена зона „Гребенец“ с код BG0000420
за опазване на местообитанията, част от „НАТУРА-2000“.
10. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура
BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по
Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани