НАСРОЧЕНО Е ЮНСКОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА
На 29 юни 2023г. от 10,00ч. в заседателната зала на ОбС ще се проведе 48-то заседание на съветниците. Като първа точка от дневния ред ОбС ще обсъди предложение на Атанас Киров, кмет на общината за Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2022г., Годишен отчет за изпълнение на сметките за средствата от ЕС за 2022г., Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022г. На вниманието на съветниците ще бъдат новите обекти в поименния списък за капиталови разходи на общината за 2023г. Гроздан Иванов, за кмет на община Стралджа , е вносител на докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение на СНЦ „МИГ“- Стралджа 2016г. както и други две докладни записки: относно предоставяне на временен безлихвен заем на заложените дейности в проект „ Традициите ни обединяват“, както и за повишаване капацитета на читалищата в селата Джинот, Зимница, Воденичане, Маленово, докладна записка относно предоставяне на временен безлихвен заем на читалище „Изгрев 1929“ с.Саранско. Във връзка с проект „ Рехабилитация и модернизация на улично осветление на територията на община Стралджа“ Александър Станчев, за кмет на община Стралджа, е вносител на докладна записка относно издаване на запис на заповед от общината в полза на Министерство на енергетиката.
В дневния ред са включени и други теми свързани с откриване на нова процедура за избор на нови съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд Ямбол, относно промяна на Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на общината, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху общински имот- частна общинска собственост, относно ликвидиране на съсобствености и др.