С Т А Т У Т
НА

ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

„МАРАШ ПЕЕ¢ 2023” – 14 МАЙ 2023 Г.

Организатор на ТСНТ „Мараш пее¢ 2023” e Община Стралджа.
Целите на събора са:

• съхраняване на българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит;
• стимулиране интереса и любовта към българските национални и местни фолклорни традиции;
• осъществяване приемственост между поколенията.

ПРОГРАМА НА СЪБОРА:
13 май
20.00 ч. – Официално откриване – площад „Демокрация” в централната част
на гр. Стралджа

14 май
10.00 ч. – Начало на конкурсната програма – площад „Демокрация”
в централната част на града

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :

В Събора на народно творчество „Мараш пее¢ 2023”, могат да участват любителски танцови колективи и клубове за български народни танци.

РАЗДЕЛИ НА КОНКУРСА:

Раздел І-ви – любителски танцови колективи

• Любителски танцови колективи за автентичен фолклор – с времетраене на програмата до 10 минути.
• Любителски танцови колективи за обработен фолклор – блок – програма от сценично разработени танци с времетраене до 15 минути.

– Първа група – до 14 г.
– Втора група – от 14г. до 25 г.
– Трета група – над 25 г.

Раздел ІІ-ри – клубове за български народни танци

• Клубове за български народни танци – представяне на едно автентично хоро и една разработена танцова композиция – времетраене до 8 минути за двете изпълнения.

– Възрастова група – над 18 г.

Заявките да се изпращат на адрес:
8680 – гр. Стралджа
бул. „Хемус” 12
За ТСНТ „Мараш пее¢ 2023”

ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за реда на явяването на участниците в Конкурса се определя въз основа на заявките изпратени на посочения адрес, но не по-късно от 30.04.2023г.
Регистрацията на участниците и запознаването на ръководителите с реда за явяване се извършва веднага след пристигането им на Събора.

НАГРАДЕН ФОНД – 3 500 лв. :
• Първа, Втора и Трета награди в различните възрастови групи и раздели;
• Награда на Кмета на Община Стралджа – г-н Атанас Киров ;
• Специална награда;
• Класираните на първо, второ и трето място получават грамота;
• По преценка на журито някои от наградите могат да не бъдат присъдени, а да се присъдят поощрителни;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички институции, които ще участват в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за разкрита при дадена банка банкова сметка, предвид това, че паричните награди на отличените ще се превеждат само по банков път.

Пътните и дневните са за сметка на институциите, които представят колективите и участниците.
За справки и допълнителна информация: тел. 04761 / 64 – 67; 64 – 68

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО „МАРАШ ПЕЕ¢ 2023”

ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

„МАРАШ ПЕЕ¢ 2023” – 14 МАЙ 2023Г.

З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е
Наименование на колектива …………………………………………………………………………………..

към: …………………………………………………………………………………………………………
/ институция която представлява /

Област: ……………………….. Община: …………………………..
гр. / с. …………………… ул. …………………….№ …….. тел. № ……………………
Худ. ръководител: ……………………………………… ЕГН………………..………….
/трите имена/
Брой на участниците : …………………
На какъв носител е музикалния съпровод : ……………………………………………
Най – млад участник …………………………………………………. години – .………
Най-възрастен участник ……………..……………………………….. години – ……..

Колективът ще се представи в подраздел:
– за автентичен фолклор – €
Първа – до 14 г. – €
Втора – от 14 до 25 г – €
Трета – над 25 г. – €

– за обработен фолклор – €
Първа – до 14 г. – €
Втора – от 14 до 25 г – €
Трета – над 25 г. – €

– клуб за български народни танци – €
Възрастова група – над 18 г. – €

Репертоар на танцовият колектив

1. …………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………….

Общо времетраене на изявата …………

РЪКОВОДИТЕЛ : …………………………………………………………………………………

/подпис/…………….
Предоставяме на организаторите копие от удостоверение за разкрита в банка сметка, съгласно изискванията.

Непопълнилите акуратно Заявката не се допускат до участие.

Дата:…….…………2023г.