ЩЕ АКТУАЛИЗИРАТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

  Като първа точка в дневния ред на 41-то заседание на ОбС – Стралджа, което ще се проведе на 30 ноември от 10,00ч. в залата на пенсионерски клуб,  председателят инж. Иван Митев предлага на вниманието на съветниците обсъждане актуализацията на бюджета за 2022г. След вземане на решение предстои обсъждането на още 12 докладни записки:

2. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно издаване
на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публина
общинска собственост.
3. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
разходване на част от възстановените от РИОСВ – Стара Загора средства от банковата
сметка за чужди средства на преведени и неусвоени месечни обезпечения и отчисления за
2020г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
4. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване на Община Стралджа по механизма за възстановяване и устойчивост по
процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СРЕДА“ за финансиране на проектно предложение: „ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Стралджа, общ.
Стралджа.“
5. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване на Община Стралджа по механизма за възстановяване и устойчивост по
процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СРЕДА“ за финансиране на проектно предложение: „МОДЕРНИЗАЦИЯ и ОБНОВЯВАНЕ
на ДГ“СИНЧЕЦ“ в с. Зимница, филиал на ДГ“МАТИ РУБЕНОВА“ гр. Стралджа, общ.
Стралджа.“
6. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно даване
на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, за
възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири публична общинска
собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 години.
7. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
ликвидиране на съсобственост в УПИ II-2366, 4664, кв. 152, отреден „За фотоволтаична
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-60, факс:64-04
e-mail:obshtina@straldzha.bg

инсталация, производствена и складова дейност“ съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ на гр.
Стралджа, чрез продажба на общинската част от новообразувания собствен урегулиран
имот.
8. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване на Община Стралджа по процедура чрез подбор на проектни предложения
BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, ПРЧР 2021-2027.
9. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване на Община Стралджа с проектно предложение по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на
общинския капацитет“.
10. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
провеждане на извънредно присъствено заседание на общо събрание на Асоцияцията по
ВиК – Ямбол, което ще се проведе на 14.12.2022г.
11. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни
предложения №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от ПРСР 2014 – 2020г.
12. Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно
кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни
предложения №BG06RDNP001-7.021 – Вода „ Изграждане, реконструкция и/или
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в алгомерации с под 2000 е.ж. в
селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020г.
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.